ARC bliver jævnligt mødt med spørgsmål om, hvilket affald der bliver energiudnyttet på Amager Bakke, og hvordan vi tjekker, at det afleverede affald lever op til kravet om at være forbrændingsegnet. Denne faktaside besvarer netop disse spørgsmål.

Gældende regler

Amager Bakke er et miljøanlæg, der sikkert og effektivt omdanner restaffald til fjernvarme og elektricitet. Det er kun affald, der er klassificeret som forbrændingsegnet, der ender på Amager Bakke. Det genbrugelige og genanvendelige affald skal ikke energiudnyttes. Det forudsætter dog, at borgere og virksomheder har sorteret affaldet korrekt, så genanvendeligt affald ikke sendes til energiudnyttelse.

Genanvendeligt affald er i henhold til affaldsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 21: Affald, som er egnet til genanvendelse, og som efter lovgivningen skal genanvendes.

ARC og Vestforbrænding har et sæt fælles modtageregler for affald. På denne side finder du en tjekliste for, hvilket affald der ikke må ende hos ARC, mens der på denne side er en oversigt over, hvilke typer affald vi modtager på affaldsenergianlægget.  

Hvis der er tvivl om affaldet er forbrændingsegnet, beder ARC altid om en konkret anvisning fra kommunen for den pågældende leverance.

Hvordan tjekker ARC, at det afleverede affald lever op til kravet om at være forbrændingsegnet?

ARC udtager stikprøver blandt det afleverede affald for at tjekke, at der ikke kommer rene læs med genanvendeligt affald.

Lovkravet for stikprøvekontrol af de modtagne affaldstransporter er fastsat i ARCs miljøgodkendelse, og er som følger:

  • Ren dagrenovation og dagrenovationslignende affald: Der skal udføres løbende egenkontrol i form af kameraovervågning af de tilførte læs af ren dagrenovation og dagrenovationslignende affald. Minimum 3 % af de dagligt tilførte læs skal overvåges via kamera, mens affaldet tilføres affaldssiloen.
  • Erhvervsaffald: Der skal udføres løbende egenkontrol i form af kameraovervågning af de tilførte læs af ikke-farligt erhvervsaffald. Stikprøverne skal være repræsentative svarende til, at ca. 5% af alle typer affaldslæs kontrolleres, ligesom der skal udtages stikprøve, hvis der er særlig mistanke om fejlsortering. Stikprøverne skal udtages visuelt og tømmes ud på gulvet i modtagehallen.

Hvis ARC modtager læs af genanvendelige materialer, vil de blive afvist de i modtagekontrollen. Sådanne læs har vi ikke modtaget.

I det affald vi modtager fra borgerne og fra erhverv, kan der være affald, der kunne have været genanvendt, hvis det var blevet udsorteret korrekt af borgerne/erhverv (fx pap eller plast). Når ARC finder genanvendelige materialer i et vognlæs affald, vil vi i alle tilfælde først opdage dette, når affaldet enten er smidt i affaldssiloen, eller ved stikprøvekontrol er aflæsset på gulvet. I det øjeblik affaldet er aflæsset på gulvet i aflæssehallen, er det pr. definition kontamineret, og kan ikke sendes til genanvendelse. I disse tilfælde rapporterer ARC til kommunen, at der er svigt i affaldet, da det er kommunen, som har tilsynspligten.

I 2022 har ARC gennemført disse stikprøvekontroller:

Hvad gør ARC for at øge genanvendelsen?

ARC har som mål at sende de gode materialer til genbrug og genanvendelse.

Derfor samarbejder vi også om en række initiativer med vores ejerkommuner. Det drejer sig blandt andet om diverse projekter med Københavns Kommune om at øge genanvendelsen af byggeaffald.