Lukkede rum

1 Gyldighed

Denne sikkerhedsinstruktion gælder ved alle arbejder i lukkede rum.
Betegnelse ”lukkede rum” (eller ”confined space”) omfatter alle rum med begrænsede eller svære adkomstforhold, hvor alvorlige helbreds-relaterede risici kan opstå grundet farlig atmosfære i eller fra nærved liggende omgivelser.
Et lukket rum er således ikke nødvendigvis et lille rum. F.eks. betragtes affaldssiloen som et lukket rum, da atmosfæren ikke er sikker at arbejde i, grundet begrænset ventilation mv.
Under flere af de store tanke er der også områder, der er defineret som lukkede rum, f.eks. under tank nr. A2HTN10BB001 til gipsopslæmning. Mange af de lukkede rum er markeret ved skiltning, men det er langt fra dem alle. Derfor skal der altid foretages en vurdering af, om der er tale om et lukket rum, inden et arbejde med følgende udstyr igangsættes:

 • Tanke.
 • Siloer.
 • Beholdere og reaktorer.
 • Kloakker, brønde, herunder pumpebrønde.
 • Fyrrum.
 • Kanaler og store rør.
 • Inde i forbrændingslinjen fra ovn til skorsten.

Ikke ventilerede eller rum, der betragtes som begrænset ventileret.

2 Særlige risici

Risici i forbindelse med lukkede rum kan f.eks. opstå som følge af:

 • Mangel på ilt.
 • Giftige gasser, støv eller damp.
 • Væsker og faste stoffer, som pludselig kan fylde rummet.
 • Brand og eksplosioner, f.eks. som følge af brandfarlige dampe eller overskud af ilt.
 • Rester i bund eller på side af tanke mv. som f.eks. kan afgive dampe eller løsrive sig og ramme en person.
 • Varme/kulde forhold, der kan føre til farlige ændringer af kropstemperatur.
 • Dårlige og snævre adgangsforhold, som kan medføre ulykker og vanskeliggøre redning.

Gå aldrig ind til en person, der har mistet bevidstheden i et lukket rum!
Uanset hvor kortvarigt det drejer sig om – du kan selv blive den næste som ligger der.
Tilkald i stedet hjælp!

3 Personlige værnemidler

Behov for særlige personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, vurderes i forbindelse med den konkrete arbejdsopgave.

4 Særlige forhold

4.1 Vurdering af behov for lugemand

Behov for lugemand skal vurderes i forbindelse med den konkrete arbejdsopgave.
Formålet med en lugemand er, at sikre kontinuerlig kommunikation med personale udenfor det lukkede rum, således at der sikres umiddelbar redning, hjælp eller alarmering, hvis personen i det lukkede rum kommer i vanskeligheder eller i værste fald bliver bevidstløs.
Behovet for at have en lugemand er afhængig af flere forhold, herunder:

 • Besværlig adgang til rummet.
 • Nedstyrtningsfare eller andre særlige risici i rummet.
 • Manglende mulighed for, at personen selv kan redde sig ud ved uheld.
 • Anvendelse af personlige værnemidler som hæmmer personen og bevægefrihed.
 • Tilstedeværelse af skadelige gasser eller mangel på oxygen.
 • Risiko for forværring af faren, hvis lys eller ventilation svigter.

4.2 Lugemandens ansvar og opgaver

Lugemandens opgaver og bemyndigelser omfatter følgende:

 • Standse arbejdet og kalde alle ud af det lukkede rum ved mistanke om, at arbejdet ikke kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
 • Opretholde en effektiv kommunikationsvej med kontrolrummet via radio. Hvis kommunikationen ikke virker, skal det lukkede rum evakueres.
 • Opsyn med om andre arbejder i området startes op, f.eks. svejseoperationer, der evt. kan bevirke ændringer i luftsammensætning i det lukkede rum (skal i øvrigt vurderes og koordineres via arbejdstilladelsessystemet)
 • Holde konstant opsyn med personalet, der udfører arbejder inde det lukkede rum.
 • Må ikke selv entre det lukkede rum.

4.3 Ventilation

Det er i nogle tilfælde nødvendigt at anvende et friskluftforsynet åndedrætsværn ved arbejder i lukkede rum. I andre tilfælde kan der skabes tilstrækkelig ventilation og stabil atmosfære til, at der kan arbejdes uden friskluftforsynet åndedrætsværn. Det kan være ved naturlig ventilation med åbning af luger eller mekanisk ventilation med indblæsning af frisk luft.
Når der arbejdes uden friskluftforsynet åndedrætsværn, skal luftkvaliteten i det lukkede rum sikres ved at følge følgende procedure:

 • Måleudstyr (gasmåler/explosimeter) funktionstestes og dato for eftersyn kontrolleres, inden arbejdet påbegyndes.
 • O2, CO, H2S og eksplosionsfare (LEL) samt PH3 måles inde i rummet, før der gives adgang. Gasmåler afgiver alarm fra forud definerede værdier.
 • Test måleudstyret igen!
 • Mål kontinuert så længe arbejdet pågår, ved at mindst én medarbejdere bærer en måler
 • Ved alarm fra måler evakueres alle øjeblikkeligt.
 • Ved afbrydelse af arbejdet skal proceduren følges igen fra første punkt forinden arbejdet genoptages.

For at forebygge udslip af fosfin ved arbejde i kedel 4. træk bæres der altid PH3 måler, når kedlen entreres. Under revision, rensestop og andre længerevarende stop kan kedel entreres uden PH3 måler når dette fremgår af arbejdstilladelsen. ARC sørger for kontinuerlig måling, særligt når ventilationsforhold ændres.

4.4 Arbejde i kloak eller regnsvandsbrønd

Der gælder særlige regler for arbejde i kloak eller regnvandsbrønde, som ikke er omfattet af denne instruktion. Der henvises til bekendtgørelse om kloak arbejde for særlige krav til uddannelse og udførelse af arbejdet.