Levering og modtagelse af forbrugsstoffer

1 Gyldighed

Denne instruktion beskriver forholdsregler ved leverance af følgende produkter;

  • TMT15
  • FeCl3
  • Antiscaling
  • HCl
  • HOK
  • NaOH, og
  • CaCO3.

Instruktionen er gældende for alle personer, der udfører opgaver i området for forbrugsstoflevering i forbindelse med levering af førnævnte produkter.

1.1 Leveringstidspunkt

Normal leveringstid er hverdage mellem kl 07:00 og 15:00

1.2 Indkørsel og indvejning

Indkørsel sker fra Kraftværksvej 31, hvor der vejes ind på brovægten med det udleverede vejekort.
Der køres til port i syd-facaden af bygningen. Kontrolrum kontaktes på telefon +45 32 68 94 06
Tilrigging af udstyr og slanger må ikke startes før ARC driftspersonale har givet tilladelsen. ARC driftspersonale skal altid være tilstede ved start af påfyldning og aflæsningsstedet må ikke forlades, førend ARC driftspersonale har godkendt aflæsningen.

1.3 Uddannelse / Træning

Alle personer der udfører praktiske opgaver, eller som opholder sig i de med rødt markerede områder (se billede nedenfor) under produktleverancer, skal læse og forstå denne instruktion inden arbejdet påbegyndes. Samtidig skal brugsanvisningen for leverance af det aktuelle produkt også læses af alle involverede.

Billede 1: Leverance af forbrugsstoffer
Billede 1: Leverance af forbrugsstoffer

1.4 Påfyldningsstudse

Ved hver påfyldningsstuds, er der ovenover angivet, hvilke personlige værnemidler, der skal benyttes ved håndtering/påfyldning.

Billede 2: Påfyldningsstudse
Billede 2: Påfyldningsstudse

2 Særlige risici

Forbrugsstofferne ARC modtager og håndterer, indebærer forskellige risici afhængig af det enkelte stof. Forholdsregler og krav til værnemidler, skal derfor altid følges stringent.

3 Personlige værnemidler

Ophold i de ovenfor markerede rum, uanset opgaver – gælder også gennemgang

Sikkerhedsbriller
Øjenværn er påbudt i overalt i de ovenfor markerede rum. Visir på KASK hjelm er acceptabelt i de fleste situationer.

Under leverance

Sikkerhedsbriller
Øjenværn er påbudt i overalt i de ovenfor markerede rum.

Kemikalieresistente handsker
…skal overholde klasse 3, 4, 5 og 6

Kemikalieresistent overtræksdragt med hætte
…skal overholde klasse 3, 4, 5 og 6

Kemikalieresistent sikkerhedsstøvler
…skal overholde klasse 3, 4, 5 og 6

Under leverance af HCl, NaOH, Antiscaling, TMT 15 og FeCl3

…skal ansigtsskærm/visir anvendes i stedet for en sikkerhedsbrille

Under leverance af HOK og CaCO3

…skal åndedrætsværn anvendes i stedet for ansigtsskærm (minimum P2)

4 Fremgangsmåde

Påbudte værnemidler tages på inden klargøring til aflæsning, og tages først af efter aflæsningen er færdig og afrigning af slanger og evt. rengøring er overstået.
Chaufføren skal være i besiddelse af en telefon og kontrolrummets telefonnummer: +45 32 68 94 06. inden påfyldning igangsættes, skal telefonen tjekkes for signal. Kan der ikke opnås forbindelse, skal der lånes en radio fra ARC.
Chaufføren skal aktivt deltage i at holde personer ude af området, hvis de ikke er iført korrekte værnemidler. Derudover skal chaufføren være i umiddelbar nærhed af nødstoppet under aflæsning.
Inden påfyldningen startes, skal ARC driftspersonale sikre, at alle ventiler står korrekt, og at tankens ledige kapacitet er større end leverancens størrelse.
Al adgang til silotop er forbudt under aflæsning af forbrugsstoffer.
Inden start tjekkes det, at nødbruser, øjenskyl og spuleslange virker.
Kontaktlinser må ikke anvendes under aflæsning, grundet risiko for at få kemikalier i øjnene.

4.1 Procedure ophængt ved påfyldningsstedet

Procedure for levering
Tal efter teksten referer til tal på skilte på aflæsningsstedet

A
Ved ankomst til aflæsningsstedet kontaktes kontrolrummet.
Vent til en person fra driften ankommer

B
Påsæt udsugningsslangen til lastbilens udstødning og start udsugningen (1)

C
Der tjekkes om tankens niveau er lavt nok til at tage imod leverancen

D
Tjek funktionen af nødbrus, øjenskyl og spuleslange

E
Start ventilationen til påfyldningen (2)

F
Påsæt jordklemmen til lastbilen (3)

G
Åben ventilen til påfyldningen

H
Hvis der er problemer, lukkes ventilen igen, og kontrolrummet kontaktes

I
Pumpen startes. Forbrugsstoftankens niveau kan følges fra kontrolrummet.

J
Hvis niveauet i forbrugsstoftanken bliver for højt under påfyldning, stoppes pumpen straks.

K
Efter endt påfyldning lukkes påfyldningsventilen

L
Sluk ventilationen (2)

M
Sluk udsugningen til udstødningen og tag slangen af lastbilen

N
Tag jordklemmen af lastbilen

O
Spul karret og de steder, hvor kemikaliet er spildt/har berørt

4.2 Efter aflæsning

Der gives besked til kontrolrummet om, at aflæsningen er slut, hvorefter en operatør fra kontrolrummet går ned til chaufføren.
Hvis der er udleveret radio, afleveres den tilbage til ARC.

5 Beredskab og nødsituation

5.1 Førstehjælp

Alarmér kontrolrummet (+45 3268 9406). De har beredskabstaske med førstehjælpsudstyr og hjertestarter. Ved al hudkontakt med kemikalier skal huden skyldes grundigt, og evt. forurenet beklædning fjernes. Læge/skadestue kontaktes og opsøges.
Ved al øjenkontakt med kemikalier tilkaldes hjælp og øjnene skyldes grundigt med øjenskyl. Læge/skadestue kontaktes og opsøges.

5.2 Beredskab

Ved akustisk evakueringsalarm, stoppes påfyldningen/aflæsningen, og bygningen forlades. Samlingsstedet er på parkeringspladsen ved receptionen.