Klinisk risikoaffald

1 Gyldighed

Denne instruktion gælder for håndtering af klinisk risikoaffald i tilfælde, hvor emballagen er brudt, kasser er forurenet med blod eller lign. og hvor manuel håndtering af affaldet er nødvendig.
Instruktionen gælder også ved arbejde med maskindele, som er blevet forurenet med klinisk risikoaffald, herunder ved arbejde i ovnrum og slaggetransport i tilfælde, hvor det kliniske risikoaffald ikke med sikkerhed er brændt. Hvis det antages, at sygehusaffaldet ikke har været udsat for mindst 200 °C i over en time, skal denne instruktion følges.

2 Særlige risici

Klinisk risikoaffald er pakket på en sikker måde, så der normalt ikke er risiko for at komme i kontakt med affaldet, og derfor heller ikke behov for særlige vaccinationer.

HVIS EMBALLAGEN ER BRUDT, ER DER RISIKO FOR AT KOMME I KONTAKT MED AFFALDET. I TILFÆLDE HVOR EMBALLAGEN ER BRUDT OG DET KLINISKE RISIKOAFFALD SKAL HÅNDTERES MANUELT, MÅ HÅNDTERINGEN KUN UDFØRES AF PERSONER MED VEDLIGEHOLDT STIVKRAMPEVACCINATION OG RELEVANTE PERSONLIGE VÆRNEMIDLER.

Ved oprydning og rengøring af klinisk risikoaffald skal der benyttes følgende personlige værnemidler som angivet i tabellen herunder. Værnemidler findes i skabet ved indfyring af klinisk risikoaffald.

3 Personlige værnemidler

Støvtæt overtræksdragt med hætte og støvleovertræk, klasse S5
Dragter er denne type er ofte hvide, og går deraf under navnet ”snemandsdragt”. Udover den normale dragt skal også anvendes støvtætte støvleovertræk.

Åndedrætsværn med turbofilter P3 og fuld øjen- og ansigtsbeskyttelse
Dvs. turbofilter med full-face beskyttelse, f.eks. som tætsluttende ansigtsmaske eller visir med overtryk. Hele ansigtet skal beskyttes, inklusiv luftveje, hvorfor en tætsiddende støvmaske ikke kan benyttes.

Handsker
Der anvendes to par handsker. En nitril inderhandske, der sikrer mod kontakt med væsker og smitte, samt et par kraftige yderhandsker, som sikrer mod stik, skæring og snitsår.
Handsker brugt til håndtering af klinisk risikoaffald, hvor der har været brud på emballagen, kasseres ved fyraften.

4 Særlige forhold

4.1 Håndtering ved uheld
Fremgangsmåde ved konstatering af brud på en emballage:

  1. Indfyringen af klinisk risikoaffald standses straks.
  2. Ved en lille skade flyttes den beskadigede kasse over på en papbund vha. gaffeltruck. Ekstra papbund findes i området for indfyring af klinisk risikoaffald.
  3. Er der tale om en større skade, som ikke kan løses ved pkt. 2, skal værnemidler som beskrevet ovenfor iføres inden ompakning.
  4. Ny kasse gøres klar, og der fyldes et godt lag vermakulit i bunden af kassen. Kasser og vermakulit findes i området for indfyring af klinisk risikoaffald.
  5. Det kliniske risikoaffald tages forsigtigt ud af den gamle kasse og placeres i den nye. Undgå så vidt muligt at tage ved affald med hænderne, men brug værktøj, som f.eks. en skovl, hvor der er mulighed for det.
  6. Området rengøres efter behov.
  7. Den ompakkede kasse sendes afsted til indfyring.
  8. Ved endt arbejde bortskaffes dragt, maske og handsker straks i en pose på stedet, som lukkes. Vær opmærksom på smitteveje, når tøjet aftages. Personlige værnemidler som handsker og dragt, bortskaffes som klinisk risikoaffald.
  9. Hænder sprittes derefter af, der tages bad og skiftes til rent arbejdstøj, inden der fortsættes med andre aktiviteter.

Hvis der under arbejdet med ompakning og rengøring er behov for at fjerne sig fra arbejdsområdet (f.eks. for toiletbesøg), følges punkt 8-9 ovenfor, og nye værnemidler iføres ved genstart af arbejdet.