Generelle betingelser for miljø og arbejdsmiljø

1 Gyldighed

Denne procedure er gældende for alle, der udfører arbejder for ARC.
ARCs generelle betingelser for arbejdsmiljø og miljø, er bygget op af nærværende dokument med de generelle krav, der er gældende ved arbejder på ARC, samt af en række bilag, der beskriver de særlige krav for specifikke arbejdsområder eller brug af særligt udstyr.
Det er Leverandørens ansvar at være fuldt bekendt med både de generelle krav og alle de specifikke krav, der er relevante i forhold til en given opgave.

2 Din sikkerhed er vores sikkerhed

Hos ARC prioriterer vi sikkerhed, arbejdsmiljø og miljø højt, og vi arbejder aktivt for at skabe forbedringer på området og forebygge utilsigtede hændelser. Vi er certificeret efter ISO 14001 og ISO 45001, og vores høje prio-ritering af området har medført, at vi er indehavere af Arbejdstilsynets grønne krone-smiley.
For at leve op til denne position, stiller vi krav til vores leverandører og medarbejdere og forventer, at de tager medansvar for, at ARC til enhver tid er en sikker og tryg arbejdsplads. Vi forventer således, at du har øget opmærksomhed på, hvad du foretager dig og hvorledes du udfører dit arbejde medens du er på ARCs områder.
Leverandører til ARC omfatter entreprenører, underentreprenøren og alle andre, der leverer varer eller ydelser til ARC.

3 Særlige risici

Arbejder for ARC, kan være forbundet med særlige risici, da vi på Vindmøllevej 6, genererer damp fra vand under høje tryk og temperaturer. Ofte arbejder vi fra store højder fra stilladser og gallerier, og der kan være forekomster af store mængder støv eller røg. Der kan også være andre forhold, du skal være opmærksom på.
Alt arbejde, som skal udføres for ARC, skal planlægges og udføres i overensstemmelse med dansk lovgivning og de retningslinjer og instrukser, der er specifikt gældende for ARC, hvoraf visse kan være angivet i Leverandørens kontrakt.
Af lovgivning henvises der særligt til arbejdsmiljøloven LBK nr 2062 af 16/11/2021) og bekendtgørelserne for arbejdets udførelses (BEK nr. 1234 af 29. oktober 2018), arbejdsstedets indretning (BEK nr. 96 af 13. februar 2001), tekniske hjælpemidler (BEK nr. 1109 af 15 december 1992) samt stoffer og materialer (BEK nr. 1793 af 18. december 2015). Dertil de to danske bekendtgørelser om trykbærende anlæg (BEK nr. 100 af 31. januar 2007 og BEK nr 1977 af 27/10/2021).

4 Organisering

4.1 Kontaktperson

Som leverandør får du anvist en kontaktperson ved ARC, som du bl.a. skal koordinere arbejdet med. Er du i tvivl om, hvem der er din kontaktperson, kan du altid kontakte den person, der har rekvireret opgaven. Denne vil også oftest være din kontaktperson.
Adgang til ARCs produktionsområde for eksterne, uden et forudgående møde med kontaktpersonen er ikke tilladt. Kontaktpersonen skal sikre, at der afholdes en sikkerhedsintroduktion forinden igangsættelse af opgaven.
Kontaktpersonen tager stilling til:

 • Afholdelses af ”toolbox talk”
 • Sikkerhedsintroduktion
 • Anmodning om arbejdstilladelse(r)
 • Planlagt arbejdsmetode
 • Behov for risikovurdering
 • Overordnet kontrol, tilsyn med- og kvalitetssikring af udførte opgaver

Det forventes, at der også fra leverandørens side er udpeget en kontaktperson, der er til stede under arbejdets udførelse.

4.2 Leverandørens ansvar

Leverandøren skal generelt medvirke til et godt samarbejde mellem alle implicerede parter.
Leverandøren er overordnet set selv ansvarlig for egne medarbejderes arbejdsmiljø og sikkerhed, når de arbejder for ARC. Det er leverandørens ansvar, at arbejdet bliver udført under sikre, sunde og miljørigtige forhold, samt at de opfylder ARCs krav til sikkerhed og sundhed.
Leverandøren skal medvirke til implementering af ARCs arbejdsmiljøpolitik, både ift. egne medarbejdere og i samarbejde med ARC og øvrige leverandører. Arbejdsmiljøpolitikken skal implementeres på alle niveauer af leverandørens organisation, som indgår i samarbejde med ARC (herunder f.eks. ledelse, planlægning og udførelse). ARCs arbejdsmiljøpolitik er vedlagt som kravspecifikationsbilag 2.1.

Leverandøren har hertil ansvaret for:

 • Sikkerhed og sundhed for egne medarbejdere
 • Planlægning og styring af de job de er rekvireret til i forhold til at minimere miljø- og arbejdsmiljø risici
 • Overholdelse af myndighedskrav
 • Overholdelse af specielle sikkerheds- og miljøforhold, der er gældende på ARC
 • Sikre rapportering af hændelser og nærved hændelser til ARC-kontaktperson

5 Planlægning

5.1 Sikkerhedsintroduktion

Sikkerhedsintroduktionen er en gennemgang af regler om arbejdsmiljø og sikkerhed og aftales individuelt med din kontaktperson. Alle medarbejdere, der skal færdes i produktionsområdet eller på byggepladsen, skal gennemgå ARCs sikkerhedsintroduktion, før de påbegynder arbejdet.
Undtaget herfra er dog leverandører af affald samt transportører af forbrugsstoffer, restprodukter og slagge, som i stedet får en specifik jobbeskrivelse.
Leverandøren er ansvarlig for, at deres ansatte samt eventuelle underleverandører har gennemgået sikkerheds-introduktionen, inden arbejdet på begyndes.

5.2 Toolbox Talk

Forud for arbejdets påbegyndelse afholdes der altid en ”toolbox talk”, hvor leverandøren og ARCs kontaktperson mødes og gennemgår det forestående arbejde. Gennemgangen er også leverandørens unikke mulighed for at spørge ind til opgaven og til gældende forhold på ARC.
Toolbox talk skal omhandle det specifikke stykke arbejde og de normalt identificerede risici forbundet hermed, ligesom den skal indeholde elementer af særlige forholdsregler i forbindelse med arbejdets udførsel på ARC.
Varighed af Toolbox talk bør ikke overstige 15 min.

5.3 Risikovurdering

Leverandøren skal udarbejde en risikovurdering for det pågældende arbejde hos ARC.
Risikovurderingen skal tage stilling til potentielle risici, der kan være forbundet med udførelse af det specifikke arbejde. Vurderingen af risici skal både omfatte personrisici for egne og andre medarbejdere, samt risici for miljøet. For hver identificeret risiko, skal der iværksættes tiltag, der er medvirkende til at sikre risikoniveauet nedbringes til et acceptabelt niveau.
Risikovurderingen vurderes og gennemgås sammen med ARCs kontaktperson og skal lægge op til en sikkerhedsgennemgang af arbejdsstedet. ARCs arbejdsmiljøkoordinatorer inddrages i nødvendigt omfang i forbindelse med vurdering og godkendelse af risikovurderingen. Risikovurderingen kan efter aftale med kontaktpersonen enten være skriftlig eller mundtlig.
Resultatet af risikovurderingen skal være kendt af alle af de medarbejdere, som skal udføre arbejdet.

5.4 Metodebeskrivelse

Leverandøren skal beskrive sin planlagte arbejdsmetode, hvilket skal tydeliggøres i risikovurderingen eller alternativt være specificeret i en metodebeskrivelse, som risikovurderingen kan henvise til. Valg af metode skal sikre implementering af de tiltag, der blev identificeret ved risikovurderingen.
Metodebeskrivelsen skal godkendes af ARCs kontaktperson, og kan efter aftale med denne enten være skriftlig eller mundtlig.

5.5 Arbejdspladsvurdering

Det forudsættes, at alle leverandører udarbejder en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) for deres eget arbejde i henhold til dansk arbejdsmiljølovgivning. Herunder, at leverandøren udarbejder en specifik APV for det pågældende arbejde for ARC baseret på ovenstående risikovurdering og arbejdsmetode. APV’en kan være indarbejdet i metodebeskrivelsen sammen med risikovurderingen.
På anmodning skal den aktuelle APV til enhver tid kunne fremvises for ARC før et arbejde påbegyndes.

5.6 SJA, Sikker Job Analyse

Hvis arbejdet indebærer specielle risici grundet eksempelvis;

 • Svært tilgængelige forhold
 • SIMOPS (Simultaneous Operations) altså samtidige arbejder i området, som kan besværliggøre udførslen af det pågældende arbejde, eller påføre yderligere risici for medarbejderne
 • Første-gangs og ikke kendte operationer

…skal der udarbejdes en SJA. SJA’en skal udarbejdes i samarbejde med alle involverede medarbejdere samt indeholde (ikke fyldestgørende);

 • Gennemgang af valgte arbejdsmetode
 • Identifikation af specifikke risici
 • Identifikation af andre nærved liggende arbejder
 • Direkte involvering af ARC kontaktperson/medarbejder

Der er metodefrihed til udførsel af SJA, men ARC kan være behjælpelig med metoden. Spørg din kontaktperson eller kontakt ARC arbejdsmiljøkoordinator.
Det er vigtigt, at der afsættes den nødvendige tid til udførslen af SJA.

5.7 Arbejdstilladelser

Arbejder på ARC indbefatter aktiviteter behæftet med relativt store risici, hvilket bl.a. indebærer behovet for styring af arbejder på en sådan måde, der medfører udstedelse af arbejdstilladelser og sikring af anlæg. Arbejdstilladelser skal medvirke til at sikre forebyggende handlinger identificeres og implementeres under drift og vedligehold for; at minimere eller eliminere risiko for skade på personel, maskinel, udstyr og miljømæssig indvirkning.
Alle arbejder i og udenfor produktionsområdet, kræver en derfor en gyldig arbejdstilladelse. Det er ARCs kontaktperson, der sikrer udstedelse af arbejdstilladelse, og det er ikke tilladt at påbegynde arbejde på ARC uden gyldig arbejdstilladelse. Papirkopi af tilladelsen skal altid medbringes til arbejdsstedet.

5.8 Personlige værnemidler

Sikkerhedssko og hjelm skal altid anvendes ved arbejder på ARC, og dertil skal høreværn, handsker og andre personlige værnemidler anvendes i henhold til skiltning. Dertil kan særlige krav til benyttelse af personlige værnemidler ved specifikke arbejdsopgaver være gældende. Dette skal fremgå af arbejdstilladelsen og kan være identificeret allerede i risikovurdering, APV og/eller Toolbox talk.
Det er leverandørens ansvar, at medarbejdere har de nødvendige værnemidler til rådighed.

5.8.1 Hjelm

Alle hjelme skal være personlige og have tydelig angivelse af navn og firma. Eksterne leverandører skal desuden have et tydeligt mærkat på hjelmen, som viser, at de har gennemført gyldig sikkerhedsintroduktion.

5.8.2 Sko

Der skal altid anvendes egnet fodtøj til den foreliggende arbejdsopgave, hvad enten det er tungt fysisk arbejde, runderinger, ingeniørarbejde i form af tilsyn eller opmålinger og arbejde med at vise rundt (for gæsterne der vises rundt gælder dog særlige regler).
Over hele procesanlægget inkl. Udendørsarealer (dog undtaget parkeringsplads og fortove) skal der som minimum anvendes sikkerhedssko af klasse S3.

5.8.3 Briller og visir

Ved arbejder med adskillelse af udstyr, hvor der er risiko for større stænk og sprøjt, skal der anvendes visir, der dækker hele ansigtet, eller tætsluttende sikkerhedsbriller, der sikrer at stænk ikke kan komme ind under brillen.

5.8.4 Høreværn

Ved støjende arbejdsopgaver, hvor støjen ikke med rimelighed kan undgås, skal der anvendes høreværn. Det gælder også ved kortvarige arbejdsopgaver, som brug af vinkelsliber og slag på stålkonstruktioner. Høreværnet skal være på fra arbejdets start.

Generelt anbefales det altid at have høreværn på i alle produktionsområder. I områder, hvor der er konstateret en baggrundsstøj på over 80 dB(A), SKAL der altid anvendes høreværn, og der i disse områder skiltet med påbud om brug af høreværn.

5.9 Flugtvejsplan og sikkerhedsudstyr

Alle med arbejder på ARC, skal kende ARCs flugtvejsplan, som er ophængt flere steder på anlægget. Ved akustisk evakueringsalarm skal arbejdet stoppes og bygningen forlades.
Ved arbejder et specifikt sted på anlægget forventes man inden arbejdet påbegyndes at orientere sig om placering af nærmeste flugtveje og placering af sikkerhedsudstyr, herunder brandslukker, rengøringsudstyr og øjenskyllevæske eller nødbruser. Inden arbejdets påbegyndes skal man sikre sig, at bruser, rengøringsslanger mv. virker, og såfremt der er problemer med det, skal kontrolrummet informeres, så alternativ sikkerhedsforanstaltning kan træffes.

5.10 I tilfælde af ulykke

Vi forventer at du altid underretter kontrolrummet eller din kontaktperson hos ARC om eventuelle arbejdsulykker, miljøuheld og andre uheld eller tilløb til uheld i forbindelse med dit arbejde på ARC.
Ved brand eller ulykke er det den enkeltes vurdering, om der slås alarm via kontrolrummet, eller om der alarmeres direkte til 1-1-2, og kontrolrummet underrettes straks herefter.
Der forefindes hjertestarter i kontrolrummet, aflæssehallen, receptionen samt ved samlingspunkt for evakuering. I kontrolrummet er der også almindelig førstehjælpskasse. Medarbejderne i kontrolrummet er uddannet i førstehjælp og betjening af hjertestarter.

5.11 Skiltning og afspærringer

Alle som færdes på ARC skal efterkomme krav til skiltning og respektere afspærringer.

5.12 Oprydning og rengøring

Alle som arbejder på ARC er ansvarlige for daglig oprydning og rengøring af eget arbejdsområde i forbindelse med udførelse af egne arbejder. Herunder også i løbet af arbejdets udførelse at holde arealer ryddelige samt sikre, at kabler, ledninger, slanger o.l. er ophængt forsvarligt og sikkert. Specielt skal flugt- og gangveje holdes frie for kabler og andet materiel.
Arbejdet kan ikke færdigmeldes før der er ryddet op!

5.13 Kemikalier

Kemikalier der skal anvendes i forbindelse med arbejder på ARC, må kun medtages på ARC efter forudgående godkendelse.

5.14 Bortskaffelse af affald

Hvis der i forbindelse med udførelse af arbejder på ARC produceres affald, skal det opsamles og medtages ved afslutning af arbejdet eller behandles efter ARCs interne regler for affaldssortering.
ARC opstiller containere til rådighed for bortskaffelse af internt affald, som leverandøren producerer i forbindelse med udførelse af jobbet. Leverandøren er selv ansvarlig for at håndtere affaldet i henhold til ARCs regler.
Såfremt leverandøren skal bortskaffe større mængder affald, skal der indgås en specifik aftale mellem ARC og leverandøren om dette. I den forbindelse skal leverandøren opfylde ARCs krav til sporbarhed og dokumentation iht. ARCs miljøcertificering.
Hvis leverandøren opstiller egne containere til affald, skal de mærkes tydeligt med affaldsfraktion og firmanavn.
Ved tvivl om sortering, kan ARCs kontaktperson anvise plads til de forskellige affaldsfraktioner.

5.15 Personlig hygiejne

God personlig hygiejne er vigtigt ved arbejder på ARC, da man kan komme i kontakt med sundhedsskadelige mikroorganismer, støv, restprodukt mv. Vi anbefaler, at du vasker hænder flere gange i løbet af dagen.
Ved arbejde på kranloft og i aflæssehal kommer man særligt tæt på affaldet. Der er derfor særlige regler i de områder, for at undgå smitte og smittespredning.

5.16 Rygning

Rygning og brug af e-cigaretter er udelukkende tilladt i de udendørs afmærkede rygeområder.

• For ARC-medarbejdere kan et brud på rygereglerne kan få konsekvenser for medarbejderens ansættelse hos ARC. Se i øvrigt afsnittet ”Røgfrit miljø” i personalehåndbogen.
• For eksterne medarbejdere vil rygning uden for rygeområdet medføre en umiddelbar påtale.
I gentagelsestilfælde vil det medføre, at den pågældende ikke længere kan udføre opgaver for ARC.
ARC orienterer den pågældendes arbejdsgiver om påtalen, og at gentagne tilfælde kan føre til, at den pågældende medarbejder er uønsket hos ARC.

6 Miljøpåvirkning

Leverandøren skal i sin planlægning og under udførelse af arbejdet tage hensyn til miljøet og omgivelserne. Det er på ingen måde tilladt at udføre arbejde, som kan give risiko for væsentlig påvirkning af miljøet, f.eks. i form af støv, støj eller udledninger til luft eller vandmiljø.
Leverandøren skal overholde ARCs miljøgodkendelse, når der udføres arbejde på ARC. ARCs miljøgodkendelse kan udleveres ved forespørgsel.

6.1 Hensyn til nærmiljøet (både indendørs og udendørs)

• Støv skal minimeres ved indkapsling af støvende processer og løbende renholdelse af arbejdsstedet.
• Støj og vibrationer skal minimeres bedst muligt

Vejledende støjgrænser målt ved skel:
– 50 dB(A) om dagen kl. 06-18
– 45 dB(A) om aftenen kl. 18-22
– 40 dB(A) om natten kl. 22-06.

• Lugt skal reduceres mest muligt

6.2 Hensyn til eksternt miljø (minimering og forebyggelse af miljøpåvirkninger)

• Emission til luften under arbejdet skal undgås mest muligt. Køretøjer i tomgang er kun tilladt, hvis arbejdsopgaven kræver det.
• Forurening af jord skal undgås. Oplag af kemi og tilhørende beredskab skal aftales med ARC.
• Udledning af spildevand til kloak må kun ske efter anvisning. Stoffer/kemi, der ikke må ledes til kloak, skal leverandøren sikre bliver opsamlet og bortskaffet.

6.3 Bæredygtig brug af ressourcer

Energiforbrug skal søges begrænset gennem alle projektets faser.
Leverandøren skal på ARCs opfordring kunne dokumentere, at både de generelle krav herover og evt. særlige miljøkrav i kontrakten efterleves. Er der udfordringer med at overholde kravene, skal ARC informeres herom, og naboer eller eksterne skal om nødvendigt orienteres efter aftale med ARC, inden arbejdet påbegyndes.

6.4 Under arbejdets udførelse

ARCs medarbejdere har ret og pligt til at gribe ind, hvis ovenstående regler ikke overholdes. Deres anvisninger forventes efterfulgt.

7 Anden relevant dokumentation

Der henvises til at gældende versioner af ARCs sikkerhedsregler på følgende adresse: Sikkerhedsregler
For eksterne leverandører kan der være sket ændringer i ARCs Sikkerhedshåndbog siden underskrivelse af en kontrakt, så gældende dokumenter ikke er i overensstemmelse med kontraktens dokumentliste. Hvis Leverandøren mener, at en opdatering af en instruktion har betydning for kontraktuelle forhold, må dette drøftes med Leverandørens kontaktperson hos ARC.