Aflæssehal

1 Gyldighed

Denne sikkerhedsinstruktion gælder ved alle arbejder i aflæssehallen.

2 Særlige risici

Fra aflæssehallen er der åben adgang til affaldssiloen. Særlig agtpågivenhed skal derfor udvises ved færdsel tæt på silokanten og retningslinjerne her beskrevet skal altid følges.
I aflæssehallen er der desuden meget trafik med store køretøjer, som der skal holdes et vågent øje med og tages hensyn til.
Alle områder i aflæssehallen er forurenet med affaldsstøv. Der er derfor risiko for smitte ved berøring af overflader og ved kontakt med affald. Hold derfor en god håndhygiejne, og vask hænder ofte for at undgå smitte. Særligt før spise- og kaffepauser.
Skift til rent arbejdstøj dagligt, så forureningen der uundgåeligt kommer på arbejdstøjet ikke spredes.
Måling af støv og organismer i luften, viser at niveauet ikke udgør en sundhedsrisiko. Målingerne er udført i august 2018 med én forbrændingslinje i drift. Ved to forbrændingslinjer i drift, vil luftkvaliteten være forbedret, grundet et højere luftudskifte i aflæssehallen.
Niveauet af støv og organismer kan være forhøjet i området nær silokanten inden for affaldsbåsene.

3 Personlige værnemidler

Synlighedsvest
Ved færdsel i aflæssehallen skal man være iført refleksfarvet sikkerhedsvest, eller tilsvarende klasse 2 beklædning.

Handsker
Det anbefales at anvende handsker af hensyn til risiko for bakteriesmitte og skarpe genstande i affaldet. Vær opmærksom på at minimere bakteriespredning – Særligt når handsker tages af og på, kan handskerne blive forurenet indvendigt. Handsker brugt i aflæssehallen kasseres ved fyraften.
Det anbefales, at anvende to par handsker. En nitril inder-handske, der sikrer mod kontakt med væsker og smitte, samt et par kraftige yderhandsker, som sikrer mod skarpe genstande.

Høreværn – anbefalet
Det anbefales at bruge høreværn, da der kan være støjniveauer over 80 dB(A).

Åndedrætsværn med turbofilter P3 eller luftforsynet
Åndedrætsværn skal kun anvendes ved arbejder inden for båsene, når brandporten er åben. Hvis arbejdet udføres fra en maskine med absolut filter, behøver man dog ikke anvende personligt åndedrætsværn.
Hvis der skal arbejdes mere end 3 timer, skal der anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn.

4 Særlige forhold

4.1 Færdsel inden for båsene og nær silokanten

I området inden for båsene (også kaldet ”u-bådene”) tæt ved silokanten, kan koncentrationen af støv og mikroorganismer være særlig høj. Det gælder særligt når der læsses af, eller når affaldskranen arbejder tæt på den pågældende bås. Færdsel inden for båsene skal derfor så vidt muligt undgås i disse situationer.
Færdsel må aldrig foregå tættere på silokanten end den gule markering 2 meter fra silokanten, og det er vigtigt at følgende sikkerhedsforhold er på plads, når der arbejdes i området nær silokanten:

  • Bommen skal være nede
  • Bommen skal være intakt (må ikke være bøjet eller knækket)
  • Bommen skal være landet rigtigt i sin gaffel
  • Gaflen som bommen skal lande skal være på plads og i orden

ARCs personale i aflæssehallen tilser at ovenstående overholdes og deres arbejde består bl.a. i, at korrigere, hvis de observerer uhensigtsmæssig adfærd.

4.2 Gående færdsel i nærheden af tunge køretøjer

Det er ikke tilladt at befinde sig i nærheden af tunge køretøjer ved aflæsning, hvor det hydrauliske system er aktiveret. Der skal opretholdes en respekt afstand på ikke mindre end 50 m.

4.3 Vær opmærksom på sidehængslede låger

Sidehængslede låger udgør en stor risiko for at svinge ind i personer, hvis de ikke er sikret under aflæsning. Sidehængslede låger på skraldebiler findes enten med lågen hængslet i én side eller med låger hængslet i begge sider.
Under aflæsning skal låger skal være helt åbnet op og sikret i åben position langs siden af skraldebilen, f.eks. med krog og kæde.

4.4 Særlige krav til håndtering af importaffald

Ved modtagelse af importaffald, må der udelukkende aflæsses til båsene 8, 9 og 10. Al anden aktivitet i området skal begrænses, og der må ikke være gående personel i den del af aflæssehallen, hvor aflæsningen skal foregå.
Chaufføren sikrer åbning af sidehængslede låger til trailer forinden ladet tippes, og sikkerhedsanordningen til lågerne skal være aktiveret.
Personalet må under ingen omstændigheder bevæge sig bagom ladet efter lågernes sikring er udløst.

4.5 ”Mand i silo” alarm

Der er for enden af hver bås, placeret et nødstop. Dette nødstop skal aktiveres manuelt, hvis der opstår akut fare for personale, hvilket eksempelvis kunne være en person, som er faldet ned i affalds silo. Nødstoppet vil øjeblikkeligt bevirke at et akustisk signal afgives og røde blink aktiveres i hallen, samt et øjeblikkeligt stop for kranerne fartsatte aktivitet. Ydermere angives der i både krankabine samt i kontrolrummet på 6. sal, en visuel indikation af at alarmen er aktiveret.
Hjælp er på vej!

5 Rengøring og oprydning

Chauffører skal selv i videst muligt omfang, rengøre og rydde for tabt materiale efter tømning. Rengøring af vogne i aflæssehallen er ikke tilladt. Der må derfor ikke spules containere, slamsugere e.l. og tømmes ned i siloen. Løst liggende affald kan skubbes mod silo kanten, dog ikke nærmere end til 2-meter markeringen. Der må ikke benyttes fejekost til manuel fejning. Til dette formål skal der benyttes en svaber e.l.

6 Åbningstider og bemanding

Aflæssehallen har følgende åbningstider;

Mandag til torsdag kl. 05.30 – 06.00
Ikke bemandet.
Min. 2 personer til stede ved aflæsning
Mandag til torsdag kl. 06.00 – 18.00
Bemandet
Fredag kl. 05.30 – 06.00
Ikke bemandet.
Min. 2 personer til stede ved aflæsning
Fredag kl. 06.00 – 17.00
Bemandet
Lørdag kl. 06.00 – 13.00
Bemandet

I de tidsrum, hvor ARC ikke har bemandet aflæssehallen, er det derfor påkrævet, at chauffører aldrig arbejder alene i hallen. Dette for at opretholde sikkerheden i fald en nødsituation skulle opstå. Der skal derfor altid være 2 chauffører på hver bil, eller 2 biler med hver 1 chauffør, kan supplere hinanden og på den måde sikre, at der ikke arbejdes alene. Dette bl.a. for at sikre proceduren beskrevet i afsnit 4.5 ”Mand i silo” alarm.