Miljø- og klimapolitik

Hos ARC tager vi os af alt med affald. Vores mål er, at ARCs arbejde med affaldet bliver klimaneutralt. Derfor tænker vi nyt for at få den bedste håndtering af ressourcerne i affaldet

ARC understøtter den cirkulære økonomi ved at løfte affaldet op i affaldshierarkiet til mest og bedst mulig genbrug og genanvendelse, så produkter og materialer bevares i cirkulation så længe som muligt.

ARC sikrer, at affald, som ikke kan genbruges eller genanvendes, udnyttes til produktion af energi miljø- og klimamæssigt optimalt. For affald, der heller ikke kan nyttiggøres, sikrer ARC miljøsikker deponering eller specialbehandling.

ARC indsamler affald fra borgere og virksomheder med respekt for nærmiljø og klima.

ARC arbejder for at minimere vores miljø- og klimaaftryk i hele vores værdikæde*. Vores mål er at blive CO2-neutrale**.

ARC kigger udad og lærer af andres erfaringer og succeser. ARC bidrager aktivt til udvikling af nye og mere miljø- og klimavenlige metoder til sortering, genanvendelse og nyttiggørelse af affald.

ARC deler viden om affald, ressourcer, miljø og klima med ejere, forskningsmiljøer, undervisningsinstitutioner, virksomheder og andre interessenter.

Miljø- og klimapolitikken er godkendt 16. april 2021 af direktør Jacob Simonsen

* Vores værdikæde inkluderer produktion af varer og ydelser, vi køber, brug af varerne, vores egen drift og de jomfruelige materialer, som vi substituerer, når vi genbruger, genanvender og nyttiggør affaldet.

** Vi definerer neutralitet, som når summen af udledningerne i vores værdikæde er nul.

ARC forpligter sig til at beskytte miljøet, forebygge forurening, overholde miljølovgivning og andre forpligtelser, samt lave løbende forbedringer af miljøledelsessystemet. ARC er miljøcertificeret i overensstemmelse med ISO 14001. (Nærgenbrugsstationer, Christiania genbrugsstation, Omlastningen, Affaldsindsamling Uggeløse Losseplads, SMOKA, AV Miljø, Fonden Amager Bakke og CopenHill er ikke omfattet)

ARCs Arbejdsmiljøpolitik

Et godt arbejdsmiljø er en naturlig del af vores kontinuerlige arbejde for at være en veldrevet virksomhed. Vi har fokus på sikkerhed, trivsel og udvikling.