Sådan virker CO2-fangst

På Amager Bakke er vi ved at teste, hvordan man bedst tager CO2 ud af røgen fra affaldsenergianlægget. Her kan du læse mere om, hvordan teknologien virker.

1. Dit affald bliver til strøm, fjernvarme … og CO2

Hver dag modtager ARC restaffald fra borgere og virksomheder på Amager Bakke. Affaldet energiudnytter ARC til strøm og fjernvarme  – du kan læse mere om energiproduktionen på Amager Bakke her .

Ligesom alle andre forbrændingsprocesser udleder affaldsenergi også CO2. Men i modsætning til din udåndingsluft, er den nemmere at indfange. Amager Bakke er et godt udgangspunkt for at indfange CO2, fordi anlægget er i drift hele døgnet, året rundt. Det giver en både stor og stabil forsyning af CO2, som er nødvendig for, at man kan fange CO2 effektivt.

2. Absorber

Når røgen fra affaldsforbrændingen er blevet renset, er den ca. 40 grader varm og består stort set udelukkende af CO2 og vanddamp. Den rensede røg starter med at blive ledt igennem en absorber. – Som navnet antyder, er det her CO2´en bliver absorberet fra røgen.  

Arbsorberen er formet som et tårn, hvor røgen ledes ind fra bunden, så den stiger opad, mens der oppefra skylles med en basisk amin-væske. Aminerne har den egenskab, at de binder CO2´en, så den herefter befinder sig i væsken. Det er kun vanddampen og en lille rest CO2, der ledes ud af absorberen, den CO2-holdige aminvæske fortsætter til desorberen  og videre til anlæggets skorsten.     

3. Desorber

Fra absorberen fortsætter den CO2-holdige aminvæske til desorberen, som er den meget energikrævende del af processen. I desorberen varmes væsken op til 105 grader, og når det sker, frigives CO2´en fra væsken. CO2´en kan herefter opsamles og transporteres videre til lagring eller anvendelse.       

Når amin-væsken har frigivet den CO2´en i desorberen, kan den sagtens bruges igen. Når den er afkølet, bliver den ledt tilbage til absorberen, hvor den opsamler CO2 igen. Og igen.  

På grund af den store mængde energi det kræver at opvarme amin-væsken til over 100 grader, kan det være svært at få CO2-fangst til at blive klimamæssigt rentabel. I Danmark har vi dog den store fordel, at vi altid har genbrugt varme i fjernvarmenettet. Det samme vil gøre sig gældende med CO2-fangst på Amager Bakke: Den energi, som vi bruger til at opvarme aminvæsken, går ikke til spilde, men bliver sendt ud i fjernvarmenettet. På den måde vil vi gøre CO2-fangst så tæt på energineutralt som muligt.    

Mød Peter Blinksbjerg, der er programleder for ARCs CO2-fangst aktiviteter

4. CO2-lagring og Power-to-X

Den opsamlede CO2 fra desorberen, bliver sat under tryk og lagret på tanke, ligesom du kender det fra CO2-patronerne til hjemmelavet sodavand: Når CO2 bliver blandet med vand, bliver den til kulsyre.

Den indfangede CO2 kan endten lagres i undergrunden eller på sigt omdannes til grønne brændstoffer ( Powerto-X). Ifølge GEUS er den danske undergrund specielt godt egnet til lagring af CO2, og det vil være muligt at lagre 500-1000 års samlet dansk udledning på det nuværende niveau.

5. CO2-negativ = Klimapositiv

I CO2-regnskaber skelnes mellem CO2 fra fossile kilder som plastik, benzin og gas og CO2 fra biogene kilder som træ, halm og kartoffelskræller. Selvom CO2 er CO2 skelnes der altså mellem det, som allerede er i rotation imellem planter og luften (biogent), og alt det ekstra vi tilfører atmosfæren ved at grave eller pumpe det op fra undergrunden. Man siger, at noget er CO2-neutralt, hvis det kun udleder CO2 fra biogene kilder, fx hvis energi kommer fra afbrænding af halm.

Størstedelen af affaldet på Amager Bakke kommer fra biogene kilder, men der er også stadig ca. 10% plast i affaldet. Hvis man fanger al CO2´en på et affaldsenergianlæg, både den biogene og den fossile, betyder det, at anlægget bliver CO2-negativt. – Det er altså ikke bare den ekstra CO2 der bliver fjernet, det er også den, som allerede var i kredsløb. På den måde fjernes der aktivt CO2 fra atmosfæren, i stedet for at den recirkuleres.     

Fordi CO2-fangst kan sænke den samlede mængde af CO2 i atmosfæren, bliver teknologien anset som et af de værktøjer, der på kort sigt kan hjælpe effektivt med at begrænse den globale opvarmning.    

Pilotanlægget til CO2-fangst på Amager Bakke er etableret i samarbejde mellem: ARC, DTU, EUDP, Pentair og Rambøll.

ARC arbejder for mere CO2-fangst

Det er ARCs mål at kunne fange 500.000 tons CO2 om året fra 2025. ARC er desuden med i C4-fællesskabet – et klyngesamarbejde om at fange og lagre CO2. Tilsammen er der potentiale for at reducere CO2-udledningen med 3 millioner tons årligt ved hjælp af CO2-fangst og lagring.