Klinisk Risikoaffald

Hvad er klinisk risikoaffald? 

Klinisk risikoaffald er affald, der kan være inficeret og således indebærer en særlig risiko. Klinisk risikoaffald kommer fra hospitaler, klinikker, læger og dyrlæger. Det er væsentligt for miljøet, at der ikke bliver blandet andre typer affald i det kliniske risikoaffald.

ARCs affaldsenergianlæg destruerer klinisk risikoaffald på en hygiejnisk forsvarlig måde via vores specialanlæg. Vi er det eneste anlæg i hovedstadsområdet, der tilbyder denne service.

På ARCs affaldsenergianlæg kan vi sikre en etisk og hygiejnisk forsvarlig destruktion af det kliniske risikoaffald, når pakningen af affaldet er sket korrekt i alle led.   

Du kan få flere oplysninger om aflevering og transport af klinisk risikoaffald hos din kommune.

Klinisk affald afleveres i engangsemballage.

ARCs specialaffaldssystem er baseret på engangsemballage, hvilket betyder, at den emballage, der bliver indleveret i ARCs specialanlæg, indgår i forbrændingen – også hvis det leveres på en palle.

Emballagekrav til Klinisk affald – Indre emballage:

Virksomheden skal sortere klinisk risikoaffald ved kilden (produktionsstedet) og opsamle det i egnede emballager. Ved egnede emballager menes nedenstående:

Vævsaffald og smitteførende affald opsamles på produktionsstedet i plastposer, plastspande eller papkasser med liner eller lignende. Affaldet skal sorteres efter gældende regler.

 • Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt og lufttæt, før affaldet forlader produktionsstedet.
 • Skærende og stikkende genstande, f.eks. kanyler, skal emballeres i egnede, brudsikre beholdere. Beholderen skal være tør og må ikke indeholde væsker af nogen art, heller ikke desinfektionsvæske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet.
 • Virksomheden skal emballere klinisk risikoaffald i den endelige emballage, og emballagen må ikke trykkes eller sammenpresses, så der opstår risiko for perforering eller lækager.
 • Væsker, eller affald der væsker, skal dobbelt-emballeres med minimum et lag plastmateriale. Emballagen skal indeholde den samme mængde absorberende materiale som flydende væske, så lækage undgås.
 • Alt affald skal emballeres drypfrit. Gennemvædede eller beskadigede emballager skal om emballeres inden transport.

Emballagekrav til Klinisk affald – Ydre emballage:

 • Emballagens maksimale ydre dimensioner er (LxBxH) 120x80x110 cm inkl. evt. palle.
 • Emballagens minimale ydre dimensioner er (LxBxH) 100x70x40 cm.
 • Den samlede vægt af emballage og indhold må tilsammen udgøre max 200 kg.
 • Systemløsningen for engangsemballagen skal være UN-godkendt til transport af klinisk risikoaffald. Bemærk, at ADR-Bekendtgørelsen skal være opfyldt i forhold til transport.
 • Emballagen skal være mærket med en gul markering efter ADR-forskrifterne, og som minimum følgende skal fremgå tydeligt på emballagen: Transportdato, navn og telefonnummer på den pågældende affaldsproducent, affaldets art (EAK-kode), oprindelse og anvendt transportør samt relevant UN nr.
 • Emballagen skal forsegles efter emballageproducentens forskrifter.
 • Emballagen må ikke fylde mere, end at den kan lukkes uden sammenpresning af affaldet.
 • Emballagen må ikke være beskadiget ved aflevering, og der må ikke være tegn på lækage eller anden form smittefare.
 • Emballagen kan leveres på palle eller uden. Såfremt emballagen afleveres på palle, vil den indgå i forbrændingen og ikke blive refunderet.
 • Emballagen skal have fast bund. Bunden skal være af en sådan kvalitet, styrke og fasthed, at emballagen kan transporteres på kæde- og rulletransportør.

ARC afgør, om ovenstående kriterier er opfyldt.

Aflevering:

 • Der må ikke om-pakkes klinisk risikoaffald på ARCs affaldsenergianlæg. Eksempelvis ved at der flyttes indhold mellem to emballager.
 • Det påhviler transportøren, at overholde de retningslinjer og instruktioner ARC har for specialaffaldssystemet.
 • Indvejning af affaldet foregår via ARCs indvejning på Kraftværksvej 31, 2300 Kbh. S.
 • Emballagen skal afleveres i ARCs modtagersystem for specialaffald
 • Det påhviler affaldsproducent og transportør at overholde ARCs emballeringskrav. Efterlever emballagen ikke ARCs emballeringskrav ved modtagelsen hos ARC, vil affaldet blive afvist.
 • ARC udfører stikprøver på leverancerne af klinisk risikoaffald. Eventuelle svigt meddeles hurtigst muligt til affaldsproducent og transportør med oplysning om svigtets omfang. ARC vil fakturere gældende svigtgebyr til ansvarsholder.
 • Svigtgebyr dækker ARCs udgifter til rengøring og håndtering af utæt emballage eller ikke forsvarligt forseglet emballage, evt. meromkostninger fra samarbejdspartnere, bødeforlæg fra myndigheder og evt. omkostninger til om-emballering.

Tilbage til affaldstyper