OBS: Denne artikel er mere end tolv måneder gammel, og indholdet kan derfor være forældet

(English version below)

EU’s Innovationsfond har netop udpeget de projekter, som får del i den mia. €, der udloddes til innovative projekter inden for den grønne omstilling. ARC og CMP’s ansøgning til CO2-fangst på Amager Bakke har i et stærkt felt ikke fået del i midlerne. Projektet får rosende ord med på vejen, hvorfor ARC og CMP overvejer at genansøge, når der i 2022 skal udloddes 1,5 mia. €.

ARC og CMP har en ambition om at fange CO2 fra røgen på Amager Bakke. Med CO2-fangst kan man spare atmosfæren for ca. 500.000 tons CO2-udledninger årligt. Det er en vigtig brik i den grønne omstilling i Danmark, og CO2-reduktionen svarer til at udskifte 250.000 benzinbiler med elbiler på de danske veje.

Projektet får mange rosende ord med på vejen fra EU’s Innovationsfond, men får desværre ikke støtte i denne omgang:

”Vi har et rigtig godt projekt her på Amager Bakke, og vi har været fortrøstningsfulde ift. at få tildelt støtte fra EU’s Innovationsfond. Men vi må i denne ombæring se os overhalet af andre projekter i et meget stærkt felt,” udtaler ARC-direktør Jacob H. Simonsen, og fortsætter:

”Nu trækker vi lige vejret, og sunder os. Når det er sagt, er dette klimaprojekt for vigtigt til at vi lader os stoppe. En mulighed er derfor at genansøge fonden i 2022, hvor den samlede pose penge endda er forøget til 1,5 mia. €. En anden mulighed er, at Folketinget nu træder i karakter, og understøtter den ønskede udvikling.”

Nødvendigt med politisk handling nu

CO2-fangst og lagring er udpeget som et af mange nødvendige værktøjer, hvis vi skal leve op til Paris-aftalens mål om at begrænse de globale temperaturstigninger til 1,5 grader celsius.

Derfor vil ARC også fortsætte sit arbejde med CO2-fangst, hvor der allerede i dag med støttemidler fra EUDP fanges ca. 850 kg. CO2/døgn fra røggassen. Det sker i samarbejde med DTU, Pentair og Rambøll, og næste skridt er at opføre et demonstrationsanlæg, som kan fange 4.000 tons CO2 pr. år. Arbejdet er med til at modne teknologien, så man mest omkostningseffektivt kan fange CO2.

”Vi er langt fremme med CO2-fangst på Amager Bakke. Og uanset om der kommer EU-midler eller ej, er dette projekt vigtigt for den grønne danske omstilling. Derfor ser vi frem mod en dansk CO2-fangststrategi fra Folketinget, som nu i langt højere grad kan skabe grundlaget for, at vi kan fange store mængder CO2,” siger Jacob H. Simonsen.

Et vigtigt fremtidigt knudepunkt på Prøvestenen

Når store danske udledere inden for de kommende år skal fange CO2, er det afgørende med en infrastruktur, som kan sende CO2’en videre. Her kan CMP’s arealer på Prøvestenen i København blive et centralt knudepunkt:

”Vi står klar i kulissen til at binde værdikæden for CO2-fangst og -lagring sammen. For som havn er vi et afgørende knudepunkt for at kunne transportere store mængder CO2 videre til lagring i undergrunden eller til produktion af grønne brændstoffer”, siger CMP’s CEO Barbara Scheel Agersnap, og fortsætter:

”Partnerskabet med ARC er et klart eksempel på, hvordan vi som havn kan bidrage til den grønne omstilling gennem en nytænkning af vores forretning. Med en klar aspiration om at blive en af de mest bæredygtige havne i verden er dette et afgørende projekt, som kan lægge fundamentet for, at Prøvestenen i fremtiden bliver et samlingspunkt for grønne og innovative løsninger. Vi vil derfor fortsat arbejde indgående for, at projektet virkeliggøres, så det store potentiale ved CO2-fangst kan forløses.”

For yderligere information om projektet

 • 90 sekunders explainer via dette link.
 • 90 sekunders explainer om teknikken bag CO2-fangst via dette link.
 • Temaside om CO2-fangst hos ARC via dette link.

Fakta om ARC 

 • ARC modtager affald fra ca. 640.000 indbyggere og 68.000 virksomheder i hovedstadsområdet 
 • ARC kan fra 2025 opsamle 500.000 tons CO2/år, hvis projektets forudsætninger indfries 
 • ARC ejes af Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Tårnby Kommune. 

 Fakta om CMP 

 • CMP er en dansk-svensk havneoperatør, som driver havnene i København og Malmö under status som ”Core Port” i EU. 
 • Hvert år anløber omkring 5200 skibe CMP’s havne, som dækker en bred vifte af forretningsområder. 
 • CMP håndterer årligt ca. 15 millioner ton gods og mere end 1 million krydstogtpassagerer, hvilket gør CMP til en af de største krydstogthavne i Nordeuropa. 

ARC and CMP continue to have high ambitions for carbon capture at Amager Bakke, despite rejection from the EU

NB: This article is more than 12 months old, and the content might be outdated

The EU Innovation Fund has recently identified the projects that will receive a part of €1 billion which will be handed out to innovative projects within the green transition. In a strong field, the application filed by ARC and CMP for financial support for CO2 capture at Amager Bakke has not received a share of the funds to be granted. The project received praise along the way, which is why ARC and CMP are evaluating to reapply when 1.5 billion is to be disbursed in 2022.

ARC and CMP have the ambition to capture CO2 from the flue gas at Amager Bakke. With CO2 capture, it is possible to spare the atmosphere approximately 500,000 tons of CO2 emissions annually. This is a vitally important piece in the green transition for Denmark, and the CO2 reduction would be equivalent to replacing 250,000 petrol cars on Danish roads with electric cars.

The project received many words of praise along the way from the EU Innovation Fund, but unfortunately it does not receive financial support this time:

“We have a really good project here at Amager Bakke, and we were hopeful in receiving financial support from the EU Innovation Fund. But in this regard, we must see ourselves as being overtaken by other projects in a very strong field,” notes CEO of ARC, Jacob H. Simonsen, who continues:

“Now, we will catch our breath and reflect from here. All in all, this climate project is far too important for us to simply stop. One possibility is therefore to reapply for funding in 2022, where the total amount of money will even be increased to €1.5 billion. Another possibility is that the Danish Parliament now steps up, and provides support for the desired development.”

Political action is needed now

Carbon capture and storage has been identified as one of many tools needed if we are to remain committed to the Paris Agreement goal to limit the global average temperature increase to 1.5°C.

Therefore, ARC will also continue its work with carbon capture, where already today, with funding from EUDP, we are capturing approx. 850 kg of CO2 per day from the combustion exhaust gas. This is done in collaboration with DTU, Pentair and Rambøll, and the next step is to build a pilot project plant that can capture 4,000 tonnes of CO2 per year. The work helps to mature the technology so that CO2 can be captured most cost-effectively.

“We are at the forefront with carbon capture at Amager Bakke. And irrespective of whether or not we receive EU funding, this project is very important for the green transition in Denmark. That’s why we look forward to a Danish carbon capture strategy from the Danish Parliament that will to a much greater extent establish the foundation for us to capture large amounts of CO2,” says Jacob H. Simonsen.

An important future hub on Prøvestenen

When large Danish emitters are to capture CO2 within the coming years, it is crucial to have an infrastructure that can transport the CO2 further on. In this regard, CMP’s terminal on Prøvestenen in Copenhagen can become a central hub:

“We stand ready behind the scenes to tie the carbon capture and storage value chain together. As a port, we are a crucial hub for transporting large amounts of CO2 further for underground storage or for the production of green fuels,” comments CMP’s CEO, Barbara Scheel Agersnap, and continues:

“The partnership with ARC is a clear example of how we as a port can contribute to the green transition via new ways of thinking about our business. With a clear aspiration to become one of the most sustainable ports in the world, this is a crucial project that can lay the foundation for Prøvestenen to become a focal point for green and innovative solutions in the future. Therefore, we will continue to work closely to ensure that the project is realised – so that the great potential of CO2 capture can be unleashed.”

For further information about the project

 • See the 90 Second Explainer, via this link.
 • A 90 Second Explainer about the technique behind CO2 capture, via this link.
 • Theme page on Carbon Capture at ARC via this link.

Facts about ARC 

 • ARC receives waste from approximately 640,000 inhabitants and 68,000 businesses in the Copenhagen metropolitan area 
 • From 2025, ARC will be able to collect 500,000 tons of CO2 per year if the project is realised.
 • ARC is jointly owned by Dragør Municipality, Frederiksberg Municipality, Hvidovre Municipality, the City of Copenhagen, and Tårnby Municipality. 

 Facts about CMP 

 • CMP is a Danish-Swedish port operator, running the port in Copenhagen and Malmö under the status of “Core Port” in the EU. 
 • Each year, approx. 5,200 ships call CMPs terminals, which cover a broad range of business areas. 
 • CMP has been handling approximately 15 million tonnes of cargo and more than 1 million cruise passengers annually, making CMP one of the largest cruise ports in northern Europe.