Ordensregler

Der kommer mere end en million kunder på ARCs genbrugspladser hvert år. Det giver trængsel ved containerne – især i myldretiden. Trods trængsel og mange biler skal genbrugspladsen være et rart sted at være.

Adgang

 • Borgere og virksomheder kan aflevere sorteret affald fra Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby på genbrugspladsen.
 • Enhver, der kommer på genbrugspladserne, har pligt til at rette sig efter genbrugsvejledernes instruktioner.
 • Køretøjer med en registreret totalvægt på over 3.500 kg har ikke adgang til at aflevere affald på genbrugspladsen.
 • Eventuel trailer indgår ikke i totalvægten.
 • Genbrugsområdet må besøges én gang dagligt i op til 30 minutter

Færdsel og ophold på genbrugspladsen

 • Parker køretøjer så de ikke er til gene for trafikken på pladsen. Motorkøretøjer må max være i tomgang 1 minut.
 • Det er ikke tilladt at tage unødvendigt ophold på genbrugspladsens areal, ligesom børn ikke må lege på pladsen

Sortering og modtagelse af affald

 • Genbrugsvejlederne står til rådighed med vejledning om aflæsning og sortering af affaldet samt opklaring af tvivlsspørgsmål.
 • Skilte på containerne angiver i hvilken container, affaldet skal anbringes.
 • Fejlsorteringer kan udgøre en miljømæssig risiko eller forringe mulighederne for genanvendelse af affaldet. Derfor skal skilte og personalets instruktioner om sortering og placering af affaldet overholdes.
 • Dagrenovation og andet let fordærveligt affald modtages ikke på genbrugspladserne.
 • Sortering af affaldet påhviler brugerne, og affaldet skal ved aflevering være sorteret i overensstemmelse med ARCs sorteringsvejledning som findes på a-r-c.dk
 • Affald der ikke er sorteret korrekt, kan ikke modtages på genbrugspladsen. I stedet skal der rettes henvendelse til kommunen og anvisninger i kommunens affaldsregulativer følges.
 • Asbest, maling, olie- og kemikalieaffald kan afleveres i mindre mængder til genbrugsvejlederne i genbrugspladsens bemandede åbningstid.
 • Mængdebegrænsninger findes også for elektronik samt bygge- og anlægsaffald.
 • Genbrugspladsens brugere medvirker til at rydde op, holde orden og feje ved spild.
 • Det er ikke tilladt at læsse affald af ved porten eller udenfor de anviste containere.
 • Det er ikke tilladt at klunse (fjerne affald, genstande, materialer eller lignende) fra affaldscontainerne.

God ro og orden

 • Ordensreglerne er fastsat med hjemmel i Politibekendtgørelsens § 16.
 • Politibekendtgørelsens regler om god ro og orden gælder på genbrugspladsen.
 • Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning og eventuelt politianmeldelse.
 • Overtrædelse straffes med bøde jf. Politibekendtgørelsens § 16.

Klare sække giver bedre genbrug

Det affald, du ønsker at aflevere emballeret, skal du aflevere i klare sække. Det giver genbrugsvejlederne bedre mulighed for at hjælpe dig med en miljøvenlig affaldssortering. På den måde bliver mere affald genbrugt, og samtidig er du med til at mindske CO2-udledningen, når det affald, der ikke kan genbruges, bliver brændt på anlægget.

Derfor skal du sortere

Affaldssortering medvirker til at spare på jordens begrænsede ressourcer. Når du sorterer, gør du en positiv forskel, for fremtidige generationer. Jo mere ensartet en sortering er, desto nemmere bliver det at genanvende materialerne – derfor er der mere end 30 sorteringer ARCs genbrugspladser.