Organisation

ARC er et fælleskommunalt selskab ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommuner. ARCS bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra hver ejerkommune.

Direktion

Direktionen har det overordnede ansvar for ARC og består af:

  • Direktør Jacob Hartvig Simonsen
  • Økonomi- og HR-chef Jacob Velling
  • Sekretariatschef Peter Roulund
  • Chef for affaldsindsamling Helena Hasselsteen Nielsen
  • Energichef Søren Haubenreisser Knudsen


Forretningsområder

ARCs tre forretningsområder er; Affaldsindsamling, Energi og Genbrugsservice.

Affaldsindsamling har ansvar for indsamling af affald i Tårnby og Dragør kommuner, Indsamling af haveaffald i Københavns Kommune fra 1/1 2022 samt indsamling af affald og dagrenovation i dele af Københavns Kommune. Herudover står ARC for styring og opfølgning på kontrakter med eksterne renovatører i Københavns Kommune samt forberedelse af hjemtagelse af indsamlingen af affald i København samt ARC Omlastning og sorteringsanlæg.

Energi har ansvar for drift og vedligeholdelse af energianlægget på Vindmøllevej, indkøb af brændsler og salg af energi produceret på anlægget.

Genbrugsservice har ansvar for drift og udvikling af genbrugspladser og nærgenbrugsstationer i ejerkommunerne.


Stabsfunktioner

ARC stabsfunktioner består af Direktionssekretariatet, Miljø- og Arbejdsmiljø, Kommunikation samt Økonomi og HR.

Stabsfunktionerne yder service til hele organisationen og hjælper med at understøtte og udvikle forretningen.


SMOKA og AV Miljø

Begge selskaber SMOKA og AV-Miljø er ejet i fællesskab af ARC og Vestforbrændingen.

SMOKA sikrer korrekt og miljørigtig bortskaffelse og håndtering af farligt affald samt olie- og kemikalieaffald. Det gælder både aflevering, daglige afhentninger og beredskabssituationer.

AV-Miljø er specialiseret i bortskaffelse og deponering af affald og råder over et område til mellemlager for forbrændingsegnet restaffald og et deponi.

Om ARC

Du kan finde flere informationer om ARC her