Om ARC

Hos ARC tager vi os af alt med affald. Vores opgave er at hjælpe dig og de øvrige borgere og virksomheder af med affaldet på den miljø- og klimamæssigt bedst mulige måde. Vi tager os af alt med affald inden for vores fem ejerkommuner – Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby.

Alt med affald

ARC understøtter den cirkulære økonomi ved at arbejde for mest mulig genbrug og genanvendelse, så produkter og materialer bevares i cirkulation så længe som muligt.

ARC arbejder for at minimere vores miljø- og klimaaftryk i hele vores værdikæde (se note 1). Vores mål er at blive CO2-neutrale (se note 2).

Vi driver genbrugspladser og nærgenbrugsstationer, hvor borgere og virksomheder kan sortere og aflevere affald. Vi står for affaldsindsamlingen i Tårnby, Dragør og København, hvor borgerne sorterer affaldet i ti fraktioner.

Amager Bakke er et af verdens reneste og mest energieffektive affaldsenergianlæg. Her udnytter vi det restaffald, som ikke kan bruges eller genanvendes, og omdanner det til el og varme. Årligt  energiudnytter vi ca. 600.000 tons affald, som bliver til el og fjernvarme til op til 95.000 husstandes årlige forbrug. Ved forbrændingen kommer der stort set kun damp og CO2 ud af skorstenen, da næsten alle skadelige stoffer bliver renset ud af røgen. Derfor kan vi også have en skibakke og et rekreativt areal på tagfladen, som borgerne kan nyde godt af.

ARC har en ambition om, at affaldsenergianlægget skal blive CO2-neutralt. Derfor arbejder vi hårdt på at kunne fange op til 90% af den udledte CO2. Det svarer til 500.000 tons om året, som atmosfæren bliver skånet for.

Vi deler vores viden om affald både nationalt og internationalt igennem samarbejder, netværk og besøgende på ARC. Men vi tænker også på fremtiden, og inviterer skoleelever og studerende fra vores fem ejerkommuner til at deltage i målrettede læringsforløb, så de kan få indblik i energiteknologi og får forståelse for, hvordan vi passer på ressourcerne. På den måde forsøger vi at så bæredygtige frø hos de kommende generationer.

ARC er medejer af SMOKA, modtagestation for farligt affald, og AV Miljø, som håndterer deponeringsegnet affald fra hovedstadsområdet.

ARC er en fælleskommunal virksomhed, som drives efter et non profit princip.

Note 1: Vores værdikæde inkluderer produktion af varer og ydelser, vi køber, brug af varerne, vores egen drift og de jomfruelige materialer, som vi substituerer, når vi genbruger, genanvender og nyttiggør affaldet.

Note 2: Vi definerer neutralitet, som når summen af udledningerne i vores værdikæde er nul.

ARC i tal

Få yderligere viden om ARC gennem vores hoved- og nøgletal