ARC introducerer projektet ClimAid Copenhagen, der skal indfange og lagre ca. 500.000 tons CO2 om året. Projektet er baseret på etableringen af et fuldskalaanlæg til CO2-fangst på Amager Bakke, hvor vi på den korte bane lagrer den indfangede CO2 i udfasede oliefelter: ClimAid Copenhagen sender CO2´en tilbage, hvor den kom fra. På sigt er det også muligt at anvende den opsamlede CO2 til andre formål som Power-to-X (produktion af grønne brændsler).

Amager Bakke udleder CO2 fra produktionen af el og fjernvarme til Hovedstaden, hvoraf en del er fossil CO2, som stammer fra afbrænding af plastholdigt affald.  Selvom ARC samtidig arbejder for bedre affaldssortering, så plast ikke bliver brændt, vil det først få en klimaeffekt over en længere årrække. Med ClimAid Copenhagens fuldskalaanlæg til CO2-fangst, kan udledningen reduceres med op til 95 %.

ARC tager klimakrisen og den grønne omstilling seriøst, og hvis ClimAid Copenhagen føres ud i livet, bliver det et stort bidrag til at Danmarks klimamål om en CO2-reduktion på 70% i 2030 kan nås.

Sådan foregår CO2-fangst og lagring

ClimAid Copenhagen er baseret på samarbejde mellem flere aktører: Når CO2´en er indfanget på Amager Bakke, komprimeres den og transporteres til et mellemlager på en nærliggende havn. Transporten vil blive meget kort, da Amager Bakke allerede ligger ud til havet ved Øresund. Fra havnen sejles den komprimerede CO2 til Nordsøen, hvor den gemmes i udtømte oliereservoirer dybt nede i undergrunden. Undersøgelser fra GEUS viser, at muligheden for at deponere CO2 i den danske undergrund er betydelig. Over en årrække vil CO2’en nemlig binde sig permanent til de porøse lag i undergrunden. På sigt er det også muligt at anvende den opsamlede CO2 til andre formål som fx. Power-to-X.

Med ClimAid Copenhagen melder ARC sig ind i rækken af projekter, der kan reducere udledningen af CO2 mærkbart ved hjælp af ny teknologi. ClimAid Copenhagen er i klar overensstemmelse med verdensmålene og målsætningerne i EU’s SET-plan. Udover de åbenlyse fordele ved at reducere de negative klimaeffekter fra for meget CO2, vil ClimAid Copenhagen også skabe nye, grønne arbejdspladser samt grøn europæisk vækst og investeringer for Danmark og EU.

Energineutral CO2-fangst – dobbelt win for økonomi og klima

CO2-fangst er meget energikrævende, da den kemiske proces for at indfange CO2 kræver høj temperatur. Derfor vil ARC integrere CO2-fangsten med fjernvarmenettet, så varmen fra CO2-fangsten bliver genbrugt ude hos borgere og virksomheder i hovedstaden. På den måde er der for det første ikke noget energi, der går til spilde, men det vil også være med til at gøre teknologien billigere at bruge.

Undersøgelserne foregår på et EUDP-støttet demonstrationsanlæg på Amager Bakke og udføres i perioden 2020-2023.

Forudsætning

For at blive til noget er ClimAid Copenhagen afhængig af innovationsstøtte. Det skyldes både de mange udviklingselementer, der er knyttet til opførelse af fuldskalaanlæg, men også udvikling af den fulde værdikæde fra fangst til lagring. Projektet opfylder alle de kriterier, som EU har opstillet for at tildele støtte under den såkaldte ”Innovation Fund”. Derfor ansøger ARC om at få andel i EU-støttemidler rettet mod udbredelse af et fuldskalaanlæg til CO2-fangst.